Aydınlatma Metni

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Biz Özsay Deniz Elektroniği A.Ş. (“ÖZSAY” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, ÖZSAY yönetimindeki http://www.ozsay.com/tr  (“İnternet Sitesi”) üzerinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

ÖZSAY olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla;

 • İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,
 • İnternet sitesi içerisinde bulunan çerezler,
 • İnternet Sitesi’nde “İletişim” sekmesi içerisinde yer alan formu doldurmanız,
 • İnternet Sitesi’nde “İletişim” sekmesi içerisinde yer alan e-posta adreslerine içerik gönderimleriniz,
 • ÖZSAY kurumsal e-posta adresleri üzerinden gerçekleştirilen e-posta yazışmaları,
 •  İnternet Sitesi’nde “İletişim” sekmesi içerisinde yer alan [email protected] adresi ile tarafımıza ulaştırdığınız özgeçmişleriniz aracılığıyla toplamaktayız.
 1.  VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:

VERİ TİPLERİ

Kimlik Verisi

Ad-soyad

İletişim Verisi

E-posta adresi, Telefon numarası

Müşteri İşlem Verisi

Elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin verilen hukuki onay, Talep ve şikayet bilgisi, E-posta içeriği bilgisi (e-posta yoluyla ÖZSAY’a ait kurumsal e-posta adreslerine ilettiğiniz e-posta içerikleri ile e-posta imzanızda yer alan bilgiler)

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sitesi; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi

Pazarlama Verisi

Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler

Diğer Bilgiler

Firma bilgisi, Mesaj içeriği bilgisi, Özgeçmiş bilgisi, Sosyal medya bilgisi

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

 • İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında ad ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinizin, çalıştığınız firma ve mesaj içeriğiniz ile değerlendirerek hizmetlerimiz özelinde sınıflandırılabilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,
 • Ürün ve/veya hizmet satış ve/veya tedariki süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla teklif ve kabule yönelik yazışmalar gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve/veya hizmet satış ve/veya tedariki süreçlerine ilişkin sözleşme ile mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,
 • ÖZSAY’ın tarafı olduğu hukuki ilişkilerin ispatına yönelik kurumsal e-postalar özelinde saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • E-posta yoluyla ÖZSAY uzantılı kurumsal e-posta adreslerine iletilen talep ve mesajlara ilişkin gerekli işlemlerin yapılabilmesi,
 • [email protected] adresi üzerinden tarafımıza ulaştırmış olduğunuz özgeçmiş gönderileriniz ile seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Başvuru sonuçlarının adaylara çeşitli iletişim yolları ile iletilebilmesi,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
 • Vermiş olduğu hukuki onaya yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,
 • Onay vermeniz halinde tarafınıza sunduğumuz hizmete ilişkin reklam ve tanıtım içeriklerinin gönderilebilmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnternet sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
 • ÖZSAY tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, zevk ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla işlenmekte olup  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi; ÖZSAY’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ÖZSAY’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak ÖZSAY tarafından toplanmaktadır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

 1. Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, grup şirketlerine,
 2. İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,
 3. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 4. Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla ÖZSAY sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Özsay Deniz Elektroniği A.Ş.

Mersis No:      [07050000642000015]

KEP Adresi:    mailto:[email protected]

İletişim Linkihttp://www.ozsay.com/tr/iletisim

Adres:             Kartal Kule: Esentepe Mah. İnönü Cad. No: 147 K:17 Kartal İstanbul PK 34870